• Dương Quang Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0359007806
  • Email:
   congsiban.dc@gmail.com
 • Hoàng Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0342648270
  • Email:
   hoangthiluong.dhsp@gmail.com
 • Trần Mý Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0393279458
  • Email:
   tmlinh.pur@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư CĐCBGV
  • Điện thoại:
   0972668068
  • Email:
   maitrang1989bg@gmail.com
 • Hà Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0358061039
  • Email:
   hoaiht68@gmail.com
 • Đinh Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0353633332
  • Email:
   dinhthithu281198@gmail.com