• Nguyễn Đình Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0979662226
  • Email:
   ndlinh.sd3@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946244706
  • Email:
   nqhung.sd3@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0988144234
  • Email:
   mhung144234@Gmail.com
 • Nguyễn Anh Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng hành chính
  • Điện thoại:
   0912058333
  • Email:
   anhtanktsd3@gmail.com
 • Nhữ Đình Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0339495209
  • Email:
   Cuongsd3@gmail.com
 • Hoàng Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng
  • Điện thoại:
   0915316159
  • Email:
   hoanghungsd3@gmail.com
 • Hoàng Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399169341
  • Email:
   liensd3@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0974803718
  • Email:
   tienduysd3@gmail.com
 • Dương Quang Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0359007806
  • Email:
   congsiban.dc@gmail.com
 • Dương Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0961482136
  • Email:
   thaoduongsd3@gmail.com
 • Hoàng Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0342648270
  • Email:
   hoangthiluong.dhsp@gmail.com