• Triệu Thi Soạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0342138278
  • Email:
   soansd3@gmail.com
 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0988144234
  • Email:
   mhung144234@Gmail.com
 • Đào Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0369469085
  • Email:
   huesd3@gmail.com
 • Nhữ Đình Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0339495209
  • Email:
   Cuongsd3@gmail.com
 • Hoàng Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng
  • Điện thoại:
   0915316159
  • Email:
   hoanghungsd3@gmail.com
 • Hoàng Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399169341
  • Email:
   liensd3@gmail.com
 • Phạm Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0987645348
  • Email:
   phamthamsd3@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0962359075
  • Email:
   manhlonghpu2@gmail.com
 • Dương Quang Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0359007806
  • Email:
   congsiban.dc@gmail.com
 • Dương Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0961482136
  • Email:
   thaoduongsd3@gmail.com
 • Hoàng Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0342648270
  • Email:
   hoangthiluong.dhsp@gmail.com